Website regulations

Regulamin serwisu CzasNaMarsz.pl

1. WSTĘP

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. DEFINICJE

4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I SPOŁECZNOŚCI

6. REJESTRACJA

7. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

8. ZMIANY W REGULAMINIE

9. WEJŚCIE W ŻYCIE

1. WSTĘP

Witaj w Serwisie społecznościowym CzasNaMarsz.pl oferującym narzędzia i usługi on-line umożliwiające Użytkownikowi tworzenie i pobieranie tras GPS z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji mobilnych oraz używania technologii mobilnych i rozwiązań internetowych do komunikowania się z innymi uczestnikami społeczności. Przy pomocy oferowanych usług możesz zbierać ślady ze swoich wycieczek i podróży, które w wyniku działania kompilatora staną się gotowymi Trasami umieszczonymi w serwisie. Serwis jest dostępny poprzez witrynę w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Warunkiem korzystania z Serwisu i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu CzasNaMarsz.pl, a także reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników jak również samego Serwisu. Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Administratorem i właścicielem serwisu CzasNaMarsz.pl jest firma Stacja Zdrowie.pl z siedzibą przy ulicy Koziorożca 18/2 ; 80-299 Gdańsk, posiadająca NIP: 813-126-94-74, Regon: 180427807.

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez CzasNaMarsz.pl zawartych w nim danych, w zakresie w jakim niezbędne to będzie do korzystania z Serwisu, co zostało szerzej wyjaśnione w dalszej części Regulaminu,

4. W zakresie kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. CzasNaMarsz.pl – " CzasNaMarsz.pl”, portal społecznościowy, którego dotyczy ten Regulamin

2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Dane – treści, w szczególności informacje, ślady gps, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.

4. Trasa – zbiór danych zawierających ślad rysowany bądź GPS, opis, zdjęcia, waypointy.

5. Dane Osobowe – dane pochodzące od użytkownika.

6. Konto użytkownika – udostępnione przez CzasNaMarsz.pl Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi.

7. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

8. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

9. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy

10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz CzasNaMarsz.pl, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

11. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a CzasNaMarsz.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

12. Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

13. Administrator Danych Osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia RODO.

4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis CzasNaMarsz.pl, udostępnia platformę społecznościową w zakresie korzystania z Tras GPS, a także komunikacji pomiędzy Użytkownikami, wraz z wyrażaniem i publikowaniem Komentarzy oraz zawieraniem znajomości.

2. Każdemu Użytkownikowi serwisu udostępniona zostaje przestrzeń serwerowa, aby mógł publikować swoje materiały. Komunikacja odbywa się w systemie on-line.

3. W ramach Serwisu nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów (tzw. „robaków”) czyi kodów komputerowych, które mogą przyczynić się do ataku systemowego.

4. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:

1. Poniższy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu CzasNaMarsz.pl, który służy do umieszczania treści, plików i materiałów zawierających Trasy GPS (w tym zdjęcia, waypointy, ślady GPS), a także tworzenia treści oraz ich komentowania

2. Publikując treści w Serwisie CzasNaMarsz.pl, Użytkownik zgadza się na ich nieodpłatne udostępnianie innym uczestnikom społeczności. Jednocześnie CzasNaMarsz.pl, ma prawo oznaczania opublikowanych materiałów swoim logo/stopką.

3. Umieszczając wszelkie treści w serwisie Użytkownik zachowuje do nich prawa autorskie i majątkowe, a CzasNaMarsz.pl, otrzymuje do nich prawa na zasadzie licencji, sublicencji, zgód i zezwoleń, które to zasady dokładniej opisane zostały w dalszej części Regulaminu.

4. CzasNaMarsz.pl, ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.

5. W razie ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami, a także organizacjami lub pozostałymi osobami rozstrzygane zostają one przez strony, których spór dotyczy. CzasNaMarsz.pl, zastrzega sobie prawo do zawieszenia treści, których spór dotyczy. CzasNaMarsz.pl, nie odpowiada w sposób prawny przed jakąkolwiek stroną trzecią, zastrzega sobie ponadto prawo do monitorowania sporów pomiędzy podmiotami.

6. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia pod adresem CzasNaMarsz.pl, dotyczącego naruszenia praw autorskich określonych treści, Użytkownik będący autorem tych treści po tym jak zostanie zawiadomiony przez CzasNaMarsz.pl,, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz w przypadku odrzucania przez niego roszczeń wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a także zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. W razie zasądzenia roszczeń od CzasNaMarsz.pl, Użytkownik zwróci CzasNaMarsz.pl, całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

7. Wszelkie licencje, sublicencje, zgody i zezwolenia nabywane są przez CzasNaMarsz.pl, w momencie umieszczenia przez Użytkownika materiałów i treści w Serwisie. Są one nieodpłatne oraz bezterminowe, tym samym nie wygasają po zawieszeniu konta Użytkownika, czy też danych materiałów opublikowanych przez Użytkownika oraz są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

8. Udzielona Licencja z prawem sublicencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

b) wydawania materiałów drukiem w dowolnej formie oraz na nośniku elektronicznym i optycznym, jego wprowadzania do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy we wszystkich językach i bez ograniczeń terytorialnych,

c) wykorzystania materiałów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy o prawie autorskim (w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania na wszelkich nośnikach magnetycznych),

d) przedruku w całości lub części materiałów w prasie, broszurach, książkach wykorzystania w audycjach radiowych i telewizyjnych,

e) rozpowszechniania materiałów lub ich części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,

f) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

g) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

h) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

i) wykorzystywanie materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

j) prawo do rozporządzania materiałami składającymi się na całość i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

9. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela CzasNaMarsz.pl, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Użytkownik pobierając trasę innego użytkownika, może ją wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Użytkownik nie ma prawa ich rozpowszechniać, upubliczniać, wykorzystywać w celach komercyjnych bądź zarobkowych.

10. Korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób nieodpłatny, z wyjątkiem usług płatnych będących przedmiotem Kont Premium oraz dodatkowych funkcji, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone są przez CzasNaMarsz.pl,. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za publikowane w nim materiały.

11. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności na koncie Użytkownika przez okres 6 lat CzasNaMarsz.pl, ma prawo jego zawieszenia. Zawieszenie konta może odbyć się również w wyniku samodzielnego działania Użytkownika. CzasNaMarsz.pl, może zablokować lub usunąć konto także w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Regulaminu.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Tras Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych na Serwisie.

13. Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, CzasNaMarsz.pl, może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały. CzasNaMarsz.pl, ma także prawo modyfikowania lub usuwania treści oraz materiałów w momencie kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.

14. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie poniższych rodzajów treści:

a) oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. d) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

d) treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

e) danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

f) nie wolno korzystać z rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące Serwisu.

g) znaków typu logo i innych znaków firmowych w galerii zdjęć, jako miniaturki, awatary oraz w każdym innym miejscu Serwisu. W przypadku chęci umieszczenia znaku firmowego lub logo potrzebna jest zgoda CzasNaMarsz.pl, Serwis jednocześnie zastrzega sobie prawo do: usunięcia tego typu znaków bez informowania o tym użytkownika. CzasNaMarsz.pl, zastrzega sobie także prawo do odstępstw od tego podpunktu regulaminu.

15. Zabronione jest podejmowanie działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych, a także używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

16. Serwis CzasNaMarsz.pl, będzie dokładał wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w działaniu Serwisu. Jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Serwisu. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych.

17. Serwis CzasNaMarsz.pl, zaleca Użytkownikowi robienie we własnym zakresie kopii zapasowych publikowanych na Serwisie materiałów i treści.

18. Serwis CzasNaMarsz.pl, nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu. 

6. REJESTRACJA

1. Użytkownikiem Serwisu CzasNaMarsz.pl, może być każda Osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
1. Dane osobowe podane przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik może usunąć Konto przez zgłoszenie takiej woli w formie mailowej na adres czasnamarsz@gmail.com 

8. ZMIANY W REGULAMINIE

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu CzasNaMarsz.pl, Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu CzasNaMarsz.pl, Użytkownik, który korzysta z serwisu CzasNaMarsz.pl, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

9. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności serwisu CzasNaMarsz.pl, wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 16.12.2019 roku.

CONTACT US

Do you have any questions? Would you like to suggest a new route? write to us or call: 600 990 181. We will be happy to answer your questions and suggestions.

Thank you for sending the application,
we will contact you as soon as possible.